Keychron V3 Keycap Size

Below is the Keychron V3 / V3 Max Keycap Size.

Keychron V3 Keycap Size